جستجو
فارسی

CHR HANSEN

- انواع استارترهای مستقیم (DVS) جهت تولید فرآورده‌های لبنی تخمیری (ماست، دوغ، انواع پنیر، کفیر و...)

- انواع استارترهای پروبیوتیک به صورت ترکیبی با استارتر ماست و سوش‌های خالص

- انواع استارتر بازدارنده رشد کپک و مخمر به صورت طبیعی در محصولات ماست و پنیر (Fresh Q)

- مایه پنیر در دو نوع قارچی (Hansen L 3000) و کیموزین خالص (CHY MAX, CHY MAX-M, FAR-M)

- کیت‌های تشخیص آنتی بیوتیک در شیر (BRT, Beta Star Combo)

- انواع آنزیم لاکتاز (Ha-lactase و NolaFit) و لیپاز (Spice- IT)